Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Piąty zjazd III Akademii Instytutu Finansów: Analiza budżetu państwa i długu publicznego

Data dodania: 12 lutego 2024


10 lutego 2024 roku stanowił ważną datę dla uczestników trzeciej edycji Akademii Instytutu Finansów. Wydarzenie, które zgromadziło 40 studentów z różnych uczelni oraz ekspertów z dziedziny ekonomii, skupiło się wokół tematu „Budżet państwa i dług publiczny”. Przewodniczący Rady Programowej Akademii Instytutu Finansów, dr hab. Łukasz Jabłoński, przywitał uczestników, otwierając dyskusję nad kluczowymi aspektami współczesnej polityki fiskalnej.

Budżet państwa i dług publiczny: Analiza, rozwiązania  i refleksje

Pierwszy wykład, wygłoszony przez profesora Akademii Leona Koźmińskiego, dr hab. Jacka Tomkiewicza, skupił się na analizie głównych wyzwań związanych z budżetem państwa i narastającym długiem publicznym. Ekspozycja tematów obejmowała trendy w wydatkach i dochodach publicznych, strukturę instytucjonalną budżetu państwa oraz kluczowe aspekty długu publicznego w makroekonomii. Prelegent podkreślił także czynniki determinujące rosnące wydatki publiczne oraz sposoby, w jakie państwo pozyskuje finansowanie.

Rola Ministerstwa Finansów 

Profesor Tomkiewicz  podkreślił unikatowe mechanizmy, którymi dysponuje państwo w kontekście zarządzania finansami publicznymi. Zwiększenie dochodów, negocjacje z bankiem centralnym oraz wsparcie instytucji międzynarodowych stanowią kluczowe strategie w kontroli długu publicznego. Jednocześnie poruszono kwestię ryzyka związanego z zadłużeniem państwa i jego wpływu na stabilność finansową oraz gospodarczą.

Regulacje i polityka fiskalna

Analiza regulacji polskiego długu publicznego, w tym ograniczenia wynikające z Konstytucji oraz unijnych wytycznych, ukazała ramy, w których działają organy państwowe w kwestiach zadłużenia. Dyskusja dotycząca możliwości finansowania deficytu budżetowego oraz roli banku centralnego w tym procesie stanowiła istotny punkt debaty.

Wpływ wydatków publicznych na dochody budżetowe

Drugi wykład, przedstawiony przez doktor Joannę Trębską z Uniwersytetu Łódzkiego, skoncentrował się na analizie wpływu wydatków publicznych na dochody budżetowe. Przeanalizowano przepływy finansowe między sektorami instytucjonalnymi oraz zastosowano narzędzia ekonometrii do oceny tych procesów. Prezentowane przez ekspertkę Instytutu Finansów modele symulacyjne ukazały złożoność relacji między wydatkami publicznymi a dochodami budżetowymi, podkreślając jednocześnie znaczenie modeli symulacyjnych w analizie makroekonomicznej. Joanna Trębska zaprezentowała m.in. wykorzystywany do analizy model SAM (Social Accounting Matrix). Dr Trębska zaprezentowała wyniki symulacji, pokazujące wpływ zwiększenia wydatków publicznych o 25 mld zł w związku z przekształceniem Programu 500+ w 800+.

Analiza wykładów wygłoszonych podczas zjazdu Akademii Instytutu Finansów ukazuje złożoność problematyki budżetu państwa i długu publicznego. Wysoki poziom zadłużenia oraz dynamiczne zmiany w gospodarce wymagają kompleksowego zbadania, a także zrównoważonych strategii polityki fiskalnej. W obliczu trudnych wyzwań ekonomicznych i politycznych, instytucje finansowe oraz eksperci muszą kontynuować dyskusję nad optymalnymi rozwiązaniami dla stabilności gospodarczej państwa.

Piąty zjazd III Akademii Instytutu Finansów dostarczył uczestnikom cennych informacji na temat kluczowych zagadnień związanych z budżetem państwa i długiem publicznym. Eksperckie wykłady i prezentacje ukazały złożoność problematyki oraz różnorodność opinii na ten temat. Zdobyta wiedza z pewnością będzie cennym kapitałem dla studentów w dalszej nauce i przyszłej karierze zawodowej.

Instytut Finansów dziękuje wszystkim prelegentom i uczestnikom za udział w wydarzeniu.

Zobacz więcej:
III zjazd Akademii Instytutu Finansów: Prawo i etyka w finansach publicznych
Inauguracja III edycji Akademii Instytutu Finansów za nami!

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność