Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

„Rola państwa w kryzysie” – wykład dr. Artura Bartoszewicza w Instytucie Finansów

InFin031

Data dodania: 8 grudnia 2023


Działania państwa i organizacji ponadnarodowych w reakcji na kryzysy, oczekiwania oraz reakcje społeczeństwa polskiego w odpowiedzi na wsparcie i pomoc płynące od organów państwa, wnioski i referencje dotyczące zapobiegania skutkom kolejnych kryzysów – to tematy, które przeważały w prelekcji dr. Artura Bartoszewicza, która miała miejsce 5 grudnia w Instytucie Finansów.

Wykład nie tylko prezentował kluczowe zagadnienia związane z rolą państwa w kryzysie, ale także stanowił zapowiedź monografii autorstwa dr. Bartoszewicza, której przygotowanie koordynował Zespół Badań Społecznych i Analiz Behawioralnych Instytutu Finansów pod kierunkiem dr Katarzyny Agnieszki Obłąkowskiej. Publikacja zostanie wydana w 2024 roku.

Pandemia COVID-19 a globalne wyzwania

Publikacja „Rola państwa w kryzysie” stanowi realne studium przypadku antykryzysowej polityki społeczno-gospodarczej w odpowiedzi na wyzwania związane z pandemią COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem Polski w latach 2020-2022 na tle innych państw świata.

Wstrząsy globalne: Początki pandemii i reakcje światowych rynków

Doktor Bartoszewicz rozpoczął wykład od retrospekcji początków pandemii COVID-19, która wybuchła w grudniu 2019 roku. Opowiedział o globalnych perturbacjach, które zaczęły się w chińskiej gospodarce i szybko przeniosły na cały świat, szczególnie na kraje Unii Europejskiej.

Narzędzia antykryzysowe: Działania państw na świecie

Pandemia, wywołując szoki popytowe i podażowe, dotknęła wszystkie sektory gospodarki światowej, generując ogromne straty na rynkach finansowych, w handlu, usługach i przemyśle. Doktor Bartoszewicz przybliżył działania podejmowane przez rządy państw na całym świecie w celu minimalizowania skutków pandemii.

Unijne wyzwania: Pandemia a konsekwencje dla UE

W kontekście unijnym, wybuch pandemii spowodował znaczące zakłócenia w łańcuchach dostaw, szczególnie ucierpiała UE, co skutkowało ogromnym spadkiem PKB. Niemniej jednak, jak zauważył doktor Bartoszewicz, rządy państw, w tym największe i najbogatsze gospodarki, szybko przystąpiły do wdrażania programów stymulacyjnych.

Analiza przypadku Polski: Aktywność władz w obliczu pandemii

W drugiej części wykładu doktor Bartoszewicz przedstawił kluczowe elementy swojej publikacji, w tym analizę roli państwa w trakcie kryzysu oraz skutki pandemii na gospodarkę światową. Szczegółowo omówił działania polityki antykryzysowej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Kładł nacisk na rolę państwa w ochronie zdrowia, wsparcie pracowników, przedsiębiorców oraz mechanizmy stymulacji fiskalnej.

Koncepcja państwa dobrobytu w czasie kryzysu

Niebagatelną część spotkania w Instytucie Finansów, naukowiec poświęcił analizie przypadku Polski, prezentując działań rządu w reakcji na pandemię. Przywołał konkretne liczby, takie jak spadek PKB czy liczba zgonów, aby zilustrować skutki pandemii dla kraju.

Triangulacja metod badawczych a edukacja społeczna

Doktor Bartoszewicz zaprezentował hipotezy głównej pracy, mówiącej o tym, że rząd RP w okresie pandemii COVID-19 realizował politykę antykryzysową wpisującą się w koncepcję państwa dobrobytu, dostosowaną do warunków gospodarki rynkowej i struktur UE. Autor publikacji podkreślił znaczenie triangulacji metod badawczych, obejmujących desk research, analizę danych statystycznych, analizę aktów prawnych oraz badania społeczne.

Wykład doktora Artura Bartoszewicza dostarcza głębokiej analizy pandemii, ukazując rolę państwa w zarządzaniu kryzysem społeczno-gospodarczym oraz wnioski dla przyszłych działań. Publikacja Instytutu Finansów stanie się cennym wkładem w zrozumienie skomplikowanych relacji między państwem a gospodarką w obliczu nieprzewidywalnych i ekstremalnych wydarzeń.

 

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność