Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Główny Specjalista/Specjalista w Zespole Badań Makroekonomicznych

Tekst: Instytut Finansów rekrutuje! Główny Specjalista/Specjalista w Zespole Badań Makroekonomicznych, aplikuj do 31.12.2022

Stanowisko:
Główny Specjalista/Specjalista w Zespole Badań Makroekonomicznych

Data dodania:
9 grudnia 2022

Profil kandydata:
? Wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów) z zakresu finansów, ekonomii lub prawa;
? Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi w zakresie realizowanych zadań;
? Znajomość zagadnień makroekonomicznych;
? Umiejętność wyszukiwania oraz analizy danych i informacji z zakresu podatków, finansów publicznych oraz instytucji finansowych;
? Umiejętność współpracy w zespole;
? Umiejętność wyszukiwania, doboru i selekcji danych oraz agregowania ich w syntetyczne wyniki.
Dodatkowym atutem będzie: (wymagania dodatkowe):
? Doświadczenie w pracy naukowo – badawczej;
? Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
? Znajomość procedur administracji państwowej;
? Znajomość metod i technik statystycznych oraz ekonometrycznych;
? Umiejętność tworzenia prezentacji;
? Doświadczenie w prowadzeniu prezentacji i szkoleń;
? Doświadczenie w publikacjach naukowych w zakresie dyscypliny ekonomii i finansów.

Zakres obowiązków:
? Do zadań kandydata będzie należało prowadzenie badań i analiz w zakresie projektów makroekonomicznych oraz prezentowanie ich na konferencjach oraz w opracowaniach celem zwiększenia świadomości finansowej oraz podatkowej Polaków.

Oferujemy:
? Stabilne zatrudnienie – umowa o pracę;
? Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w pracach koncepcyjnych;
? Możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową;
? Możliwość świadczenia pracy w modelu hybrydowym (połączenie pracy zdalnej z pracą stacjonarną);
? Możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin;

 

Aplikuj do 31.12.2022
Aplikacje prosimy przesyłać: rekrutacja.infin@mf.gov.pl
Aplikacja powinna zawierać CV.

Opcjonalnie: list motywacyjny, listę publikacji, dodatkowe zaświadczenia potwierdzające wskazane umiejętności.
Zastrzegamy sobie możliwość do skrócenia czasu przyjmowania aplikacji.

O Zespole
Zespół Makroekonomiczny to jednostka realizująca projekty badawcze w obszarze makroekonomii. Wyniki prac będą prezentowane na konferencjach oraz publikowane w języku polskim, angielskim lub innych.

O Instytucie
Instytut Finansów prowadzi badania i analizy w zakresie podatków, finansów publicznych oraz instytucji finansowych. Misją Instytutu jest zwiększenie świadomości finansowej i podatkowej Polaków, poprzez aktywność wydawniczą oraz organizację projektów edukacyjnych.

Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o pracę
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Finansów z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12
2. Z Administratorem można skontaktować się:
 Drogą elektroniczną: instytut.finansow@mf.gov.pl,
 Drogą telefoniczną: +48 22 694 34 57,
 Wysyłając pismo na adres: Instytut Finansów ul. Świętokrzyska 12; 00-916 Warszawa.
3. Zgodnie z art. 37 RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się elektronicznie: iod.infin@mf.gov.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji celu na podstawie umowy oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, a za Pani/Pana zgodą dane będą przechowywane i wykorzystane w przyszłych procesach rekrutacyjnych, a poza kończeniu procesu rekrutacji przez 2 lata w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
8. Posiada Pani/Pan
 prawo dostępu do podanych p danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 prawo do sprostowania danych osobowych;
 prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 prawo do przeniesienia danych osobowych.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność