Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Główny Specjalista w Zespole Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych

Tekst: Instytut Finansów rekrutuje! Główny Specjalista w Zespole Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych. Aplikuj do 31.12.2022

Stanowisko:
Główny Specjalista w Zespole Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych

Data dodania:
9 grudnia 2022

Oferujemy:
? Możliwość realizacji interesujących badań w obszarze finansów;
? Pracę w centrum Warszawy z możliwością pracy zdalnej oraz elastyczne godziny pracy;
? Pracę w wymiarze ¼ etatu;

Profil kandydata:
? wykształcenie wyższe (w zakresie: ekonomia, statystyka, ekonometria, matematyka, socjologia lub inne nauki społeczne);
? stopień naukowy doktora;
? zaawansowana znajomość metod statystycznej analizy danych ankietowych;
? doświadczenie w pracy w zakresie statystycznej analizy danych ankietowych (mile widziane doświadczenie w pracy na próbach reprezentatywnych);
? zaawansowana znajomość MS Excel i minimum jednego programu do analizy statystycznej (np. SPSS, Statistica, STATA, środowisko R);
? umiejętności w zakresie ekonometrycznego modelowania danych;
? wysokie umiejętności w zakresie wizualizacji danych;
? znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2;
? proaktywne podejście do rozwiązywania problemów;
? umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej;
? komunikatywność, odpowiedzialność, terminowość, skrupulatność, dokładność.

Zakres zadań:
? Analiza statystyczna danych ilościowych.
? Opracowywanie raportów z badań.
? Opracowywanie analiz i ekspertyz oraz publikacji naukowych.
? Poszukiwanie optymalnych rozwiązań badawczych (metodologii) dla danego problemu.
? Współtworzenie narzędzi badawczych.
? Czuwanie nad poprawnością i rzetelnością (kontrola) prowadzonych badań ilościowych.
? Doradztwo merytoryczne w zakresie badań społecznych i analiz behawioralnych.
? Współpraca z agencjami badawczymi, Ministerstwem Finansów oraz Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie przygotowania i przeprowadzania badań społecznych w zakresie ilościowych metod badawczych w badaniach zarówno ciągłych jak i ad hoc oraz statystyki publicznej.
? Dokumentacja wykonanych prac.

 

Aplikuj do 31.12.2022

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja.infin@mf.gov.pl
Aplikacja powinna zawierać CV.
Opcjonalnie: list motywacyjny, dodatkowe zaświadczenia potwierdzające
wskazane umiejętności. Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji i informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi
kandydatami.

O Zespole
Realizuje badania w obszarze finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych z wykorzystaniem technik ekonomii behawioralnej i psychologii ekonomicznej. Ponadto prowadzi badania społeczne opinii, wiedzy i kompetencji obywateli w zakresie finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych.

O Instytucie
Instytut Finansów prowadzi badania i analizy w zakresie podatków, finansów publicznych oraz instytucji finansowych. Misją Instytutu jest zwiększenie świadomości finansowej i podatkowej Polaków, poprzez aktywność wydawniczą oraz organizację projektów edukacyjnych.


Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o pracę
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego
dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Finansów z siedzibą w
Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12
2. Z Administratorem można skontaktować się:
 Drogą elektroniczną: instytut.finansow@mf.gov.pl,
 Drogą telefoniczną: +48 22 694 34 57,
 Wysyłając pismo na adres: Instytut Finansów ul. Świętokrzyska 12; 00-916
Warszawa.
3. Zgodnie z art. 37 RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
można kontaktować się elektronicznie: iod.infin@mf.gov.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez
Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy
Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie
upoważnienia, podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji celu na
podstawie umowy oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów
rekrutacyjnych, a za Pani/Pana zgodą dane będą przechowywane i wykorzystane w
przyszłych procesach rekrutacyjnych, a poza kończeniu procesu rekrutacji przez 2
lata w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji;
8. Posiada Pani/Pan
 prawo dostępu do podanych p danych osobowych oraz prawo otrzymania ich
kopii;
 prawo do sprostowania danych osobowych;
 prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 prawo do przeniesienia danych osobowych.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność