Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Młodszy Specjalista w Zespole Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych

Tekst: Instytut Finansów rekrutuje! Młodszy Specjalista w Zespole Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych, aplikuj do 15.01.2023

Stanowisko:
Młodszy Specjalista w Zespole Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych

Data dodania:
9 grudnia 2022

Oferujemy:
? Możliwość realizacji interesujących badań w obszarze finansów;
? Pracę w centrum Warszawy z możliwością pracy zdalnej oraz elastyczne godziny pracy;
?
Pracę w wymiarze ½ etatu lub ¼ etatu;

Profil kandydata:
? wykształcenie wyższe lub student kierunków: ekonomia, socjologia, finanse, statystyka, ekonometria, matematyka, informatyka;
? zaawansowana znajomość MS Excel;
? podstawowa znajomość metod analizy danych statystycznych lub gotowość rozwijania kompetencji w tym obszarze;
? mile widziana znajomość wybranego programu do analizy statystycznej (np. SPSS) lub środowiska R;
? mile widziane doświadczenie w pracy w zakresie analizy danych statystycznych;
? umiejętności w zakresie prezentacji danych;
? proaktywne podejście do rozwiązywania problemów;
? umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej;
? komunikatywność, odpowiedzialność, terminowość.

Zakres zadań:
? Udział w przygotowywaniu i realizowaniu badań społecznych ilościowych.
? Udział w analizie statystycznej danych.
? Udział w opracowywaniu raportów, analiz i ekspertyz oraz publikacji naukowych.
? Wsparcie kierownika Zespołu w pracy administracyjnej.
? Współpraca z agencjami badawczymi, Głównym Urzędem Statystycznym oraz Ministerstwem Finansów w zakresie przygotowania i przeprowadzania badań społecznych w zakresie ilościowych metod badawczych w badaniach zarówno ciągłych jak i ad hoc oraz statystyki publicznej.
? Dokumentacja wykonanych prac.


Aplikuj do 15.01.2023

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja.infin@mf.gov.pl
Aplikacja powinna zawierać CV.

Opcjonalnie: list motywacyjny, dodatkowe zaświadczenia potwierdzające wskazane umiejętności. Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji i informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

O Zespole
Realizuje badania w obszarze finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych z wykorzystaniem technik ekonomii behawioralnej i psychologii ekonomicznej. Ponadto prowadzi badania społeczne opinii, wiedzy i kompetencji obywateli w zakresie finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych.

O Instytucie
Instytut Finansów prowadzi badania i analizy w zakresie podatków, finansów publicznych oraz instytucji finansowych. Misją Instytutu jest zwiększenie świadomości finansowej i podatkowej Polaków, poprzez aktywność wydawniczą oraz organizację projektów edukacyjnych.


Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o pracę
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Finansów z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12
2. Z Administratorem można skontaktować się:
 Drogą elektroniczną: instytut.finansow@mf.gov.pl,
 Drogą telefoniczną: +48 22 694 34 57,
 Wysyłając pismo na adres: Instytut Finansów ul. Świętokrzyska 12; 00-916 Warszawa.
3. Zgodnie z art. 37 RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się elektronicznie: iod.infin@mf.gov.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji celu na podstawie umowy oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, a za Pani/Pana zgodą dane będą przechowywane i wykorzystane w przyszłych procesach rekrutacyjnych, a poza kończeniu procesu rekrutacji przez 2 lata w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
8. Posiada Pani/Pan
 prawo dostępu do podanych p danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 prawo do sprostowania danych osobowych;
 prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 prawo do przeniesienia danych osobowych.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność